วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

คุณสมบัติลอการิทึม

คุณสมบัติ  7  ประการของลอการิทึม มีดังนี้
1.  สมบัติการบวก
                        log M + log N  =  log a ( M·N )
Example  จงรวมพจน์ของ  log 2 3 +  log 2 4  + log 2 6
            Soln 
                        log 2  3  +  log 2 4  +  log 2 6   =  log 2 ( 3 x 4 x 6 )
                                                                        =  log 2 72                              #
2.  สมบัติการลบ
                        log a M  -  log a N     =  log a ()
Example  จงรวมพจน์ของ  log 2 5  -  log 2 10
            Soln      log 2 5  -  log  2 10    =  log 2 ()
                                                            =  log 2 ()              #
3.  สมบัติของเลขลอการิทึม  ที่เท่ากับเลขฐาน
                              log a a       =  1   ,  เมื่อ   a  >  0   และ  a    1
Example  จงหาค่าของ  log 3 3  
            Soln                     log 3 3         =  1                                         #
**  การนิยามในลอการิทึม   จะไม่นิยามให้เป็นจำนวนลบ ** 
4.  สมบัติของลอการิทึม  1 
                                log a 1     =  0     ,  เมื่อ  a  >  0 
*  เหตุที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะหากว่าเราเขียนกลับจากรูปลอการิทึม 
        log a 1     =  0 
    จะได้เลขยกกำลังเป็น  a0  =  1  แต่   a    เป็น  -  หรือ  0  ไม่ได้ 
5.  สมบัติเลขยกกำลังของลอการิทึม
                                    log a MP          =   P ·  ( log a M )
*  คุณสมบัตินี้บอกให้เรานำเลขชี้กำลังของลอการิทึมมาไว้ด้านหน้า  เพื่อนำมา                     
    คูณกับเลขลอการิทึม  *
Example        log 5 125x      =  ?
            Sol    
                        log 5 125x      =  log 5 53 ·  x
                                                =  log 5 53  +   log 5 x
                                                =  3 · log 5 5  + log 5 x
                                                =  3·1  +  log 5 x
                                                =  3  +  log 5 125x                             #
6.  คุณสมบัติฐานลอการิทึมที่เขียนเป็นเลขยกกำลังได้
                                         log aP M       =   ·  ( log a M )

Example                           log 8 7      =   ?
            Soln 
                                          log 8 7       =   log 7
                                                            =   log 2 7                            #
7.  คุณสมบัติการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
log b  a      =               ,  เมื่อ  a,b,c >  0  และ  c,b,    1
           *คุณสมบัติการเปลี่ยนฐานได้นี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหาสมการลอการิทึม  คุณสมบัตินี้บอกว่า  หากเราไม่พอใจฐานลอการิทึมที่โจทย์กำหนดมา  เราสามารถเปลี่ยนฐานลอการิทึมใหม่ได้ตามต้องการ  แต่ต้องมากว่า  0  และไม่เท่ากับ  1  ซึ่งมักเปลี่ยนเป็นฐาน  10
Example    จงเปลี่ยน    log   เป็นฐาน  10
            Soln  
                 log 5         =                                 #
          *ลอการิทึมฐาน  10  เป็นลอการิทึมที่พบบ่อยและมักจะไม่นิยมเขียนเลขฐานกำกับไว้โดยตกลงว่าเมื่อ   เขียนลอการิทึมที่ไม่มีฐานแสดงว่าเป็นลอการิทึมฐาน  10  เรียกว่า  “ ลอการิทึมสามัญ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More