วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

มีสาระ.......ระบบการควบคุมนิวแมติกส์

ความหมายของคำว่า  นิวแมติกส์   คือ  ระบบการส่งกำลังจากต้นทางไปยังปลายทาง  โดยอาศัยลมเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง  และใช้ลมในการควบคุมการทำงาน  ซึ่งการควบคุมในระบบ  นิวแมติกส์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการควบคุมแบบ OPEN LOOP  หรือเรียกว่าการควบคุมแบบเปิด – ปิด  ซึ่งในที่นี้จะหมายรวมถึงการควบคุมแบบต่อเนื่องด้วย ดังแสดงในภาพที่ 10  และ ภาพที่ 11

ภาพที่ 10  แสดงอุปกรณ์เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์

ภาพที่ 11  แสดงอุปกรณ์เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ที่แสดงด้วยสัญลักษณ์

จากภาพจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกสูบ  อุปกรณ์ควบคุม  หรือวาล์วจะสามารถทำงานได้  จะต้องอาศัยลมเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง  และควบคุมการทำงาน  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  และปรับปรุงคุณภาพลมของระบบนิวแมติกส์  สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังหัวข้อต่อไปนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More